BBLL Guess the Score 16

 

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL JOC “GUESS THE SCORE” VINCULAT AL PARTIT

FC BARCELONA - MALLORCA

 (Temporada esportiva 2019/2020)

 

 

BASE 1a.- ÀMBIT.

 

El FUTBOL CLUB BARCELONA domiciliada al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona, i número de CIF G-8.266.298 (en endavant FC BARCELONA o CLUB) promou una acció denominada Guess the Score (en endavant, “Guess the Score” o “l’Acció”), adreçada única i exclusivament a totes aquelles persones que: (i) estiguin subscrits com a Barça Fans, o en cas contrari, aquelles que completin el procés de subscripció per a tales efectes; (ii) participin en el joc “Guess the Score” d´acord amb els termes i condicions establerts a les presents bases.

 

La mecànica de participació i funcionament de la citada Acció serà comunicada i promocionada, entre d’altres actius de comunicació del FC BARCELONA, a la seva web oficial (www.fcbarcelona.cat), a les seves xarxes socials i en canals de pagament de tercers.

 

El FC BARCELONA promocionarà  l´esmentat Joc Guess The Score, que estarà vinculat al partit de la primera jornada del Campionat Nacional de Lliga Santander que disputaran el FC Barcelona i el Mallorca el dia 07 de desembre de 2019 (en endavant, el “Partit”).

 

Guess The Score es posarà a disposició dels interessats a través de la web i les aplicacions oficials del FC BARCELONA, i estarà degudament identificat i vinculat al Partit. La participació en Guess The Score tindrà caràcter gratuït. El FC BARCELONA es reserva el dret a cancel·lar la realització dels sortejos per raons tècniques i/o operatives.

 

Una vegada celebrat el Partit es realitzaran dos (2) sortejos:

 

 • un sorteig entre tots els Barça Fans que hagin participat en el Guess The Score (independentment de que hagin o no encertat el resultat del Partit);
 • un altre sorteig només entre els Barça Fans que, addicionalment a haver participat en el Guess The Score, hagin encertat el resultat del Partit.

 

Els guanyadors dels esmentats sortejos rebran respectivament com a premi aquells que s´indiquen a la Base 6ª.

 

Als efectes anteriors, en el cas dels participants menors d’edat, la seva participació en l’Acció en totes i cadascuna de les fases que corresponguin i que constin descrites a les presents bases (acceptació de les bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció, acceptació del premi, etc.) caldrà estar sempre i en tot cas supervisada per la persona que ostenti la seva representació i guarda legal (pàtria potestat, tutela, curatela, etc.). Per tant, segons l’anterior, el FC BARCELONA entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptius (acceptació de bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció, acceptació del premi, drets d’imatge, recollida i tractament de dades de caràcter personal, litigis, etc.) s’entendran realitzats a tots els efectes i sense reserves per part de les persones que ostentin la seva representació, tutela i guarda legal, en el seu nom, i s’eximeix al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

BASE 2a.- PERÍODE DE PARTICIPACIÓ I PUBLICACIÓ BASES.

 

El període de participació en Guess The Score es determinarà a l´únic i exclusiu criteri del FC BARCELONA, que els posarà a disposició dels interessats amb l´antelació necessària en funció de la data i l´horari del Partit.

 

La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial del FC BARCELONA (www.fcbarcelona.cat) als efectes de posar en coneixement de totes aquelles persones que vulguin participar el mecanisme de participació i de funcionament de l’Acció.

 

BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS.

 

 1. a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, amb domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

 

 1. b) FINALITATS: Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació de l´interessat en Guess The Score i en el/s sorteig/jos que corresponguin, així com per a procedir, en cas que el participant resulti guanyador, al lliurament del premi i publicar les seves dades (nom i cognoms) als canals oficials del CLUB. Així mateix, les seves dades seran tractades per a registrar a l ´interessat com a Barça Fan.

 

 1. c) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC BARCELONA, els quals realitzen determinades activitats per al CLUB, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a continuació.

 

En cas que desitgi rebre informació de terceres empreses, com la Fundació FC BARCELONA o els patrocinadors o sponsors, aquesta informació serà sempre enviada per el FC BARCELONA, i no els hi proporcionarem cap dada, tret que ens hagi donat el seu consentiment exprés per fer-ho.

 

 1. d) DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS: Per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si tenen interès en determinades seccions del FC BARCELONA, o utilitza els nostres serveis com per exemple el Wifi gratuït en les nostres instal·lacions.

 

Tanmateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web o mostrant-l’hi productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi mostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies.

 

A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, les mateixes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que podem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

 

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que el CLUB determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant del CLUB como de l’usuari del programa Barça Fans, l’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el no segmentar no alteraria el número de comunicacions rebudes del programa Barça Fans, si no tan sols el contingut de les mateixes. En aquest sentit, si qualsevol usuari del programa Barça Fans no desitja ser segmentat, preguem que no es subscrigui a les comunicacions del programa Barça Fans.

 

 1. e) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.).

 

En qualsevol cas, el CLUB s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

 

 • Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

 • Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

 1. f) DURADA DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni per registrar-se com a Barça Fans seran tractades fins que el CLUB consideri que, per qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia disponible en cada moment, l´interessat ja no té interès en els seus productes. En qualsevol cas, l´interessat podrà donar-se de baixa en qualsevol moment.

 

Tanmateix, totes les dades que ens proporcioni durant la participació en Guess The Score seran tractades fins la finalització del sorteig en qüestió.

 

Finalitzat el termini indicat, el FC BARCELONA conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del CLUB.

 

 1. g) EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

 

Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

 

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat.

 

A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el FC BARCELONA ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.

 

BASE 4a.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ.

 

Totes aquelles persones interessades en la participació en Guess The Score hauran de complir els requisits que es detallen a continuació:

 

 1. Iniciar sessió com a Barça Fan. Si l´interessat no hi és Barça Fan, haurà de obtenir dita condició mitjançant el procés de registre habilitat a tals efectes.
 2. Completar el Joc Guess The Score, fent un pronòstic de resultat del Partit.

 

BASE 5a.- MECÀNICA DELS SORTEJOS.

 

Després del Partit es realitzaran dos sortejos: (i) un sorteig entre tots els Barça Fans que hagin participat en el Joc Guess The Score (independentment de que hagin o no encertat el resultat del Partit); i (ii) un altre sorteig només entre els Barça Fans que, addicionalment a l´anterior, hagin encertat el resultat del Partit. A tals efectes, es crearan dos (2) fitxers amb els participants que compleixin dits requisits.

 

En el cas que no hi hagi cap Barça Fans que compleixi les esmentades condicions, no serà necessari realitzar el/s sorteig/jos i automàticament els premis quedaran deserts. En el cas que únicament hi hagi un (1) Barça Fan que compleixi els respectius requisits, tampoc caldrà realitzar sorteig/jos, ja que aquest tindrà automàticament la condició de guanyador. Per tant, a aquesta persona li serà adjudicat el premi directament, sense necessitat de sorteig.

 

A cadascun dels Barça Fans inclosos als dos fitxers se’ls assignarà un número seqüencial segons l’ordre cronològic de participació, per tal de tenir un rang consecutiu de nombres (p.e. de l’1 al 50).

 

Els sortejos es realitzaran mitjançant un sistema informàtic que, segons una combinació aleatòria practicada informàticament, triarà a l’atzar quatre (4) números seqüencials dels assignats als participants. El primer (1) tindrà la condició de “guanyador”, i els tres (3) restants, la de “reserves”, amb ordre de prioritat establert segons l´ordre d´inscripció.

 

Una vegada celebrats els sortejos, el Notari tancarà l´acta on constarà la identificació dels participants que hagin resultat guanyadors (un per sorteig), així com la dels reserves.

 

El resultats del sorteigs seran comunicats als guanyadors mitjançant contacte per correu electrònic facilitat per aquest als efectes de participar, així com la informació relativa a la logística de lliurament i recollida del premi.

 

Amb la participació a la present Acció, els participants majors d’edat, i en el cas dels menors, els progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, ACCEPTEN EXPRESSAMENT (i) les presents bases i, (ii) que en el cas que resultin guanyadors, l’enviament d’un mail per part del CLUB a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquests als efectes de participar, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FC BARCELONA, informant sobre dita condició. Aquest contacte es durà a terme durant la setmana posterior a la celebració del sorteig. En cas de no ser possible el contacte amb el participant guanyador en el termini de vint-i-quatre hores (24 h.) a comptar des del moment en el que es produeixi la primera comunicació, per qualsevol motiu o circumstància aliè al CLUB, el guanyador perdrà els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així successivament.

 

Els participants agraciats amb el premi hauran d’acceptar-lo, i en el cas dels menors d’edat, ho faran els progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, manifestant expressament la seva acceptació o renúncia. En el primer supòsit, caldrà que segueixin estrictament les instruccions facilitades pel FC BARCELONA respecte a la logística de lliurament i, si escau, recollida del citat premi.

 

BASE 6a.- PREMI.

 

El guanyador de cadascun dels dos (2) sortejos que es realitzaran, si s´escau, després del Partit obtindrà com a premi:

 

 • Guanyador del sorteig dut a terme entre tots els Barça Fans que hi hagin participat en el joc Guess The Score (independentment de que hagin encertat o no el resultat del Partit): Una (1) pilota de futbol del FC BARCELONA.
 • Guanyador del sorteig dut a terme entre tots els Barça Fans que, addicionalment a l´anterior, hagin encertat el resultat del Partit: una (1) samarreta oficial del primer equip de futbol del CLUB (sense estampació de número ni de nom). La samarreta es correspondrà amb el model (primera, segona o tercera equipació) que el FC BARCELONA hagi utilitzat en el Partit.

 

Un cop el premi hagi estat enviat o lliurat al guanyador corresponent, no s’admetrà cap tipus de canvi sobre el mateix.

 

BASE 7a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI.

 

El participant major d’edat i, en el cas que es tracti d’un menor d’edat, els seus representants legals, que resulti agraciat, un cop informat de la seva condició de guanyador, mitjançant correu electrònic, haurà de donar resposta expressa, prèvia al lliurament i, si escau, recollida del premi en qüestió, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al premi amb el que ha estat agraciat, perquè:

 

 1. En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les condicions que el CLUB indicarà al guanyador, signant un document que contindrà l’acceptació expressa del premi que li correspongui i la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res a reclamar ni exigir al FC BARCELONA.

 

Si es tracta d’un agraciat menor d’edat, l’acceptació del premi l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats en el paràgraf anterior.

 

 1. En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, haurà de manifestar-ho per escrit. Si es tracta d’un participant agraciat menor d’edat, la renúncia o no acceptació del premi, segons correspongui, l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats anteriorment. En aquest supòsit, el CLUB fa constar que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un altre o pel seu valor en metàl·lic, passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer reserva, procedint a atorgar-li el citat premi, seguint el mateix procediment, i així successivament.

 

BASE 8a.- DRETS D´IMATGE

 

Els participants agraciats en els termes establerts en les presents bases i, en el cas que sigui menor, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés al FC BARCELONA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent la seva imatge, nom i veu) mitjançant les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin fer-se, individual o conjuntament a través del personal del FC BARCELONA o tercers autoritzats per aquest, en el moment del lliurament del citat premi, pel seu ús publicitari, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se´l hi puguin realitzar. A tals efectes, el FC BARCELONA restarà autoritzat per fer ús del referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, sigui emprat de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o informació relatius a la present Acció en qualsevol dels actius de comunicació del CLUB en el territori del món i per temps indefinit, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges fotogràfiques i/o enregistrament audiovisual, la seva conservació, i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la imatge del guanyador (ja sigui de forma individual o col·lectiva), és i serà propietat del FC BARCELONA.

 

Tots els participants manifesten que ostenten tots el drets i legitimació necessaris per a l’atorgament de les presents cessions i autoritzacions, responent davant qualsevol reclamació de tercers que el FC BARCELONA pugui rebre per l’ús de les imatges aquí autoritzat.

 

BASE 9a.- DIPÒSIT DE LAS BASES DAVANT DE NOTARI.

 

Les bases de la present Acció seran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

BASE 10a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

 

La participació en l’esmentada Acció suposa l’acceptació expressa i íntegra sense reserves de:

 

 1. les present bases.
 2. la mecànica de participació en el joc Guess The Score i en els sortejos.
 3. l’ús i tractament de les dades personals dels interessats participants en els termes establerts en les presents bases.
 4. l´enviament de comunicacions electròniques amb finalitats comercials, sempre que el participant hagi donat el seu consentiment exprés a uns tals efectes.
 5. l’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o enregistrament audiovisual en els termes establerts en les presents bases.

 

En cas d’existir divergències sobre l’Acció i/o sobre la interpretació de les presents bases, seran competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de forma que els participants en aquesta Acció renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

En cas que participants menors d’edat participin a l’Acció, serà sempre amb el consentiment dels seus progenitors i/o persona major d’edat que ostenti la guàrdia i custòdia dels mateixos.

 

BASE 11a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ.

 

Les comunicacions de l’Acció present i, al seu cas, les relatives als sortejos, constaran descrites en els actius de comunicació del FC BARCELONA, com ara la pàgina web oficial del CLUB (www.fcbarcelona.cat), on a més es podran consultar les presents bases.

 

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut